En Yeni Haber

Kanal İstanbul Projesi İçin İBB'den İptal Davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesi için yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması için mahkemeye dava açtı

Haber Giriş : 31.03.2020 - 18:42 |
Kategori: Gündem
Kanal İstanbul Projesi İçin İBB'den İptal Davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işlemin hukuka aykırı olması ve imkansız zararların meydana gelebileceği gibi 12 maddelik gerekçe ile,  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine, Kanal İstanbul Projesi için yapılan Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve duruşma icrası ile iptal edilmesi talebiyle, T.C.  İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava İçin Hukiki Gerekçe

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dava gerekçesi şu şekilde bildirildi;

‘İdari Yargı Uygulama Yasası’nın (İYUY) 27. maddesinin 2. fıkrası ile davaya konu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğumuna yol açması koşullarının her ikisinin de mevcut olduğu hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı getirilmiştir. 12 bent halinde davaya konu plan değişikliği işleminin açık hukuka aykırılıklarına yönelik geniş açıklamamızdan da anlaşılacağı üzere davaya konu plan değişikliği işlemi açıkça hukuka aykırıdır. Davaya konu plan değişikliği işlemi uygulandığı takdirde İstanbul ve ülkemiz için telafisi güç ve imkansız ekolojik, meteorolojik, jeostratejik zararların doğumuna yol açacaktır. İYUY’nın aradığı her iki koşula da sahip yürütmenin durdurulması talebimizin öncelik ve ivedilikle kabulü gerekir.’’

Yapılan açıklamada iptal istemi için 12 maddelik gerekçeler sıralandı;

1-1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102’nci maddesi hükümlerine aykırıdır, yasal dayanaktan yoksundur.

2- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun’un 6’ncı Maddesi Kapsamında yasal dayanağı bulunmamaktadır.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır.

4- Dava konusu plan değişikliğinin Bakanlık tarafından onayına ilişkin işlem, 6306 Sayılı Kanun’da öngörülen “yeni yerleşim alanı” niteliğindeki “rezerv yapı alanı” oluşturmaya yönelik olmadığından, Kanun’un öngördüğü amaçları yerine getirmeyi hedeflememektedir.

5- 30.12.2014 Onay Tarihli İstanbul Bölge Planı’na Aykırıdır.

6- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne Aykırıdır.

7-Yürürlükteki 15.06.2009 Onay Tarihli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Hedefleri ve Uygulanabilirliği İrdelenmeksizin Dava Konusu Plan Değişikliğinde Yasal Dayanaktan Yoksun Kararlar Verilmiştir.

8-Dava Konusu Plan Değişikliğinin Hazırlık Sürecinde İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Plana Esas Görüşleri Alınmamıştır.

9-İçme Suyu Havzaları Yönünden 2560 Sayılı Kanun Hükümlerine Aykırıdır.

10-Dava Konusu Plan Değişikliği Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmelere Aykırıdır.

11-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve İlgili Yasal Mevzuata Aykırılıklar İçermektedir

12-Kamu Yararı, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkelerine Aykırıdır.